Algemene voorwaarden

Art. 1 Definities

 

 1. Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten: Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten betekent zowel de besloten vennootschap Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten BV, als mede met haar verbonden (beroeps) vennootschappen, alle aan haar kantoor verbonden advocaten/procureurs en overige medewerkers; verder ook te noemen VBTM.
 2. Opdracht: de aanvaarding van de opdracht door of namens VBTM. Op iedere opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
 3. Cliënt: Cliënt is degene ten behoeve van wie werkzaamheden worden verricht.
 4. Opdrachtgever: indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan VBTM toekomt.

 

 

Art. 2 Uitvoering van de opdracht

 

 1. VBTM bepaalt de wijze waarop en de persoon door wie de opdracht wordt uitgevoerd.
 2. VBTM zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. VBTM kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

 

 

Art. 3 Geheimhouding

 

 1. VBTM is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door haar behandelde zaken, waaronder begrepen de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen.

 

 

Art. 4 Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die VBTM bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen toe aan VBTM.
 2. Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBTM niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

 

Art. 5 Honorarium

 

 1. VBTM komen toe honorarium en verschotten.
 2. Verschotten zijn: Vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, procureurs- en deurwaarderskosten;
 3. Cliënt is aan VBTM een honorarium verschuldigd berekend zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Bij gebreke daarvan wordt het honorarium berekend uitgaande van het basisuurtarief dat jaarlijks door VBTM wordt vastgesteld en op aanvraag bij haar verkrijgbaar is. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. VBTM is gerechtigd het uurtarief jaarlijks te verhogen met ingang van de eerste dag van elk volgend kalenderjaar.
 5. VBTM kan het uurtarief voorts te allen tijde verhogen of verlagen afhankelijk van factoren als het belang van de zaak, het gevraagde specialisme en de vereiste spoed.

 

 

Art.6 Declaraties

 

 1. VBTM is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende honorarium te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken
 2. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
 3. Indien enige declaratie niet dadelijk wordt voldaan is VBTM gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
 4. VBTM is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 5. VBTM is gerechtigd haar werkzaamheden tussentijds te declareren.
 6. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum.

 

 

Art. 7 Betaling

 

 1. Declaraties dienen te zijn betaald uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever/cliënt in verzuim is en de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
 2. Indien VBTM genoodzaakt is incasso-maatregelen te nemen, zijn tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 113,45, evenals alle kosten die VBTM in rechte heeft moeten maken, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.  

 

 

Art. 8 Derdengelden

 

 1. Gelden die VBTM ten behoeve van de cliënt ontvangt worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden VBTM. Over de derdengelden wordt geen rente vergoed. De eventueel door VBTM hierover ontvangen rente dient ter vergoeding van de kosten van administratie en beheer van de derden-geldrekening.

 

 

Art. 9 Aansprakelijkheid

 1. VBTM heeft een beroepsaansprakelijkheids- verzekering gesloten voor haar advocaten en overige medewerkers voor alle diensten die worden verricht.
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijk-heidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat geldt de beperking niet.
 4. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat van VBTM. 

 

 

Art. 10 Archivering

 

 1. VBTM zal haar dossiers bewaren gedurende een termijn van 10 jaar, aanvangende nadat de werkzaamheden zijn beëindigd.
 2. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

 

 

U kunt   de algemene voorwaarden van VBTM Advocaten hier downloaden.